Знак 1.1 — Железнодорожный переезд со шлагбаумом

ZNAK 1.1 — ZhELEZNODOROZhNYJ PEREEZD SO ShLAGBAUMOM