Знак 1.9 — Разводной мост. Разводной мост или паромная переправа.

ZNAK 1.9 — RAZVODNOJ MOST. RAZVODNOJ MOST ILI PAROMNAJa PEREPRAVA