Знак 1.7 — Пересечение с круговым движением.

ZNAK 1.7 — PERESEChENIE S KRUGOVYM DVIZhENIEM