Знак 1.6 — Пересечение равнозначных дорог.

Znak 1.6 — Peresechenie ravnoznachnyh dorog