Знак 1.30 — Низколетящие самолеты.

ZNAK 1.30 — NIZKOLETJaShhIE SAMOLETY