Знак 1.25 — Дорожные работы.

ZNAK 1.25 — DOROZhNYE RABOTY