Знак 1.2 — Железнодорожный переезд без шлагбаума.

Znak 1.2 — Zheleznodorozhnyj pereezd bez shlagbauma