Знак 1.10 — Выезд на набережную. Выезд на набережную или берег.

ZNAK 1.10 — VYEZD NA NABEREZhNUJu. VYEZD NA NABEREZhNUJu ILI BEREG